ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA (VZOR) - JUDr. Patrik Benčík

ZADARMOZADARMO
ZMLUVA O VYKONE FUNKCIE KONATELA JUDr. Patrik Bencik
€25 €20,83 bez DPH
Skladom

V právnej praxi väčšina spoločností s ručením obmedzeným funguje bez zmluvy o výkone funkcie konateľa, a to je chyba. Do úvahy pripadajú de facto 3 alternatívy zmluvy medzi spoločnosťou a konateľom. Autor odporúča zmluvu o výkone funkcie konateľa, pretože Obchodný zákonník v ustanovení § 66 ods. 6 výslovne pomenúva (aj keď rámcovo) tento zmluvný typ.

Titulok predkladaného vzoru zmluvy reflektujúci samotný názov zmluvy je preto zmluva o výkone funkcie konateľa. Citované ustanovenie § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení stanovuje pri zmluve o výkone funkcie konateľa dve podmienky.

Prvou podmienkou je obligatórna písomná forma zmluvy. Druhou podmienkou je schválenie zmluvy valným zhromaždením spoločnosti s ručením obmedzeným ako najvyšším orgánom spoločnosti. Poistka schválenia zmluvy valným zhromaždením je v zákone preto, že zmluvu o výkone funkcie konateľa dvakrát podpisuje identická fyzická osoba (konateľ): prvýkrát ako štatutárny orgán spoločnosti a druhýkrát ako konateľ – fyzická osoba.

Treťou, už nie podmienkou, vzhľadom na marginálnu právnu úpravu zmluvy o výkone funkcie konateľa, je, že v neupravených otázkach sa analogicky použije § 566 a nasledujúce ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce mandátnu zmluvu. V prípade zmluvy o výkone funkcie konateľa má spoločnosť postavenie mandanta a konateľ status mandatára. Konateľ je podľa § 133 Obchodného zákonníka povinný postupovať s odbornou starostlivosťou a musí byť bezúhonný, čo dokazuje negatívnym výpisom z registra trestov.

Detailné informácie

Podrobný popis

V zmluve o výkone funkcie konateľa je vhodné detailnejšie upraviť vzájomné práva spoločnosti s ručením obmedzeným a konateľa ako zmluvných strán. Ak má konateľ ako štatutárny orgán k dispozícii na firemné a súkromné účely mobilný telefón, notebook alebo služobný automobil, do zmluvy o výkone funkcie konateľa je potrebné zakomponovať klauzuly týkajúce sa používania týchto funkčných požitkov konateľom. V súčasnosti je štandardom, že konateľ je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom funkcie konateľa, a ak má spoločnosť platiť za konateľa poistné, je potrebné zakomponovať túto povinnosť do textu zmluvy. Zmluva o výkone funkcie konateľa môže byť odplatná alebo bezodplatná a s touto otázkou sa treba v zmluve vysporiadať.

Ak je konateľ odmeňovaný za výkon funkcie konateľa fixnou odmenou, na účely zdaňovania daňou z príjmov fyzických osôb sa vzťah spoločnosti a konateľa považuje za závislú činnosť, a preto je spoločnosť povinná ako platiteľ dane zraziť a odviesť za konateľa preddavok dane z príjmov zo závislej činnosti. Konateľ platí z brutto odmeny aj preddavok na verejné zdravotné poistenie a preddavok na sociálne poistenie.

Druhou alternatívou zmluvy je mandátna zmluva alebo nepomenovaný typ zmluvy (inominátny kontrakt). Napriek tomu, že autor odporúča zmluvu o výkone funkcie konateľa, je lepšie mať mandátnu alebo inú zmluvu ako žiadnu zmluvu. Zmluvy sa majú dodržiavať a keď je vzájomný režim fungovania spoločnosti a konateľa dohodnutý len v ústnej neformálnej podobe, v praxi to môže byť problém. V prípade mandátnej zmluvy spoločnosť vystupuje ako mandant a konateľ ako mandatár. Konateľ ako štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným koná v mene a na účet mandanta.

Tretím typom zmluvy upravujúcim zmluvný vzťah spoločnosti a konateľa bola v minulosti pracovná zmluva.

Platná súdna judikatúra ale pracovnú zmluvu na výkon funkcie konateľa zakazuje. Je to logické, pretože konateľ ako štatutárny orgán s.r.o. koná v mene spoločnosti a tento zmluvný vzťah má obchodnoprávnu povahu. Konateľ zodpovedá za náhradu škody vo vzťahu k spoločnosti v plnej výške podľa Obchodného zákonníka. Konateľ je kedykoľvek odvolateľný z funkcie valným zhromaždením spoločnosti. Zatiaľ čo vzťah zamestnávateľ – zamestnanec je vzťahom pracovnoprávnym upraveným v Zákonníku práce. Zamestnanec zodpovedá za náhradu škody spôsobenú z nedbanlivosti zamestnávateľovi do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru z piatich výpovedných dôvodov striktne zakotvených v § 63 Zákonníka práce. Pracovná zmluva na výkon funkcie konateľa nie je absolútne vhodný typ zmluvy, pretože vzťah spoločnosť (zamestnávateľ) a konateľ (zamestnanec) je vzťahom závislým. V tomto prípade by konateľ ako zamestnanec musel de facto rešpektovať pracovné príkazy samého seba, pretože za zamestnávateľa vystupuje ako konateľ konajúci v mene spoločnosti v pracovnoprávnych vzťahoch. V praxi treba striktne odlišovať dvojkoľajnosť vzťahov. Autor nehovorí, že konateľ nemôže byť súčasne zamestnaný v spoločnosti, ale výkon funkcie konateľa nemôže robiť na pracovnú zmluvu.

Analogicky sa platná súdna judikatúra vyslovila, že konateľa nemožno robiť na plnú moc a že konateľ by sa nemal generálnou plnou mocou fakticky zbaviť konateľstva. Znamená to, že ak je konateľ v spoločnosti zamestnaný, musia v praxi existovať vedľa seba dve zmluvy (preto tá dvojkoľajnosť vzťahov). Konateľ bude funkciu štatutárneho orgánu vykonávať na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa (obchodnoprávny vzťah). Ak bude v spoločnosti súčasne zamestnaný (napríklad ako generálny, obchodný, výrobný alebo technický riaditeľ), na tento vzťah spoločnosť uzatvorí pracovnú zmluvu (pracovnoprávny vzťah).

Ak bude konateľ odmeňovaný dvakrát (ako konateľ a zamestnanec), duplicitne bude jeho príjem zdaňovaný daňou z príjmov zo závislej činnosti a rovnako duplicitne bude platiť preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie.

© PRO BONO, s.r.o. & JUDr. Patrik BENČÍK. Všetky práva vyhradené. Použitie diela je možné iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu autora.

 

Dodatočné parametre

Kategória: Vzory zmlúv
Hmotnosť: 0.01 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.